ECN-L Archives

Entomological Collections Network Listserve

ECN-L@LISTSERV.NEBRASKA.EDU

Options: Use Forum View

Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Michael Wilson <[log in to unmask]>
Reply To:
Michael Wilson <[log in to unmask]>
Date:
Wed, 14 May 2014 08:23:56 +0100
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (62 lines)
The link below was sent to me by a colleague in Austria, Wolfgang
Rabitsch, who specialises in monitoring alien species in Europe.

According to the most recent alien species inventory there are approx. 300
alien arthropod species from NA in Europe.
for further information pls see
http://www.pensoft.net/journals/biorisk/issue/4/

Mike Wilson


Dr Michael R Wilson
Head of Entomology Section
Dept of Natural Sciences
National Museum of Wales
Cardiff, CF10 3NP, UK

Tel: +44 2920 573263
email: [log in to unmask]>


YMWADIAD
Mae pob neges ebost a anfonir i neu gan Amgueddfa Cymru yn cael ei 
sganio gan systemau diogelwch awtomatig er mwyn rheoli negeseuon 
digymell a dileu cynnwys amhriodol neu beryglus. Cafodd y neges hon ei 
sganio am firysau cyn ei hanfon, ond dylech hefyd fodloni'ch hun bod y 
neges, a phob atodiad ynddi, yn rhydd o firysau cyn ei defnyddio gan 
nad yw'r Amgueddfa'n derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod o 
ganlyniad i agor y neges neu unrhyw atodiadau. Gall y neges hon ac 
unrhyw ffeiliau a atodir ynddi gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a 
fwriadwyd ar gyfer y derbynnydd yn unig. Os ydych chi wedi derbyn y 
neges trwy gamgymeriad, rhowch wybod i ni a chofiwch ddileu'r neges.
Safbwyntiau personol yr awdur yw'r safbwyntiau a fynegir yn y neges 
hon, ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli safbwyntiau'r Amgueddfa. 
Nid yw'r Amgueddfa'n atebol am unrhyw wallau, llygredd neu esgeulustod 
a allai godi wrth drosglwyddo'r neges hon, felly na ddibynnwch ar y 
cynnwys heb geisio cadarnhad ysgrifenedig yn gyntaf.

DISCLAIMER
Email to and from Amgueddfa Cymru - National Museum Wales is scanned 
by automated security systems to control unsolicited messages and 
eliminate inappropriate or dangerous content. This message was scanned 
for viruses before transmission, but you should also satisfy yourself 
that the message, and all attachments, are  virus-free before use as 
the Museum accepts no responsibility for any loss or damage that might 
arise from opening the message or any attachments. This message and 
any files transmitted with it may contain confidential information 
intended only for the recipient. If you received it by mistake please 
inform us and delete the message. The views expressed in this message 
are the personal views of the author and may not necessarily represent 
those of the Museum. The Museum accepts no liability for any errors, 
corruption or omissions that might arise in transmission of this 
message, so please do not rely on the contents without seeking
confirmation in writing.

--
 Scanned by iCritical.

ATOM RSS1 RSS2