Print

Print


Dear Colleagues

Does anyone have a good method of removing a (beetle) specimen from a pin without the use of a relaxing box?  A student wishes to place dried specimens in a solution which will extract the body contents for DNA extraction.  But needs to remove the pin first.

I have read about techniques that can heat a pin using a battery system allowing the pin to be removed- but have not seen one in action!  Someone else has suggested that a drop of 'wood naptha' at the base of the pin would relax the specimen locally and allow the pin to be removed.

Any suggestions welcomed

Thanks in advance

Mike Wilson


Dr Michael R Wilson
Entomology Section
Dept of Natural Sciences
National Museum of Wales
Cardiff, CF10 3NP, UK

Tel: +44 2920 573263
email: [log in to unmask]YMWADIAD
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg, ac yn sicrhau y byddwn yn cyfathrebu ‚ chi yn eich iaith ddewisol, boed yn Gymraeg, Saesneg neuír ddwy, dim ond i chi ein hysbysu. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn peri oedi.
Mae pob neges e-bost a anfonir at neu gan Amgueddfa Cymru yn cael ei 
sganio gan systemau diogelwch awtomatig. Sganiwyd y neges hon am firysau cyn ei hanfon, ond dylech hefyd wirio bod y neges, a phob atodiad ynddi, yn rhydd o firysau cyn ei defnyddio. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod o ganlyniad i agor y neges neu unrhyw atodiadau. Gall y neges hon ac unrhyw ffeiliau a atodir ynddi gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a fwriadwyd ar gyfer y derbynnydd yn unig. Os ydych chi wedi derbyn y neges trwy gamgymeriad, hysbyswch ni a dileuír neges. Safbwyntiau personol yr awdur a fynegir yn y neges hon, ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli safbwyntiau Amgueddfa Cymru. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau, llygredd neu esgeulustod a allai godi wrth drosglwyddo'r neges hon.

DISCLAIMER
We welcome correspondence in Welsh and English, and we will ensure that we communicate with you in the language of your choice, whether thatís English, Welsh or both if you let us know which you prefer. Corresponding in Welsh will not lead to any delay.
E-mail to and from Amgueddfa Cymru is scanned by automated security systems. This message was scanned for viruses before transmission, but you should also satisfy yourself that the message, and all attachments, are virus-free before use. We can accept no responsibility for any loss or damage that might arise from opening the message or any attachments. This message and any files transmitted with it may contain confidential information intended only for the recipient. If you receive the message by mistake please inform us and delete it. The views expressed in this message are the personal views of the author and may not necessarily represent those of Amgueddfa Cymru. We accept no liability for any errors, corruption or omissions that might arise in transmission of this message.

--
 Scanned by FuseMail.